Datums: 28.04.2021 Latvijas Pašvaldību savienību ir apkopojusi ieteikumus pašvaldībām darba ar jaunatni


Latvijas Jaunatnes padome sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju,Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un Latvijas Pašvaldību savienību ir apkopojusi ieteikumus pašvaldībām darba ar jaunatni sistēmas attīstībai un darba ar jaunatni veikšanai pēc administratīvi teritoriālās reformas. Pašvaldību apvienošanās ir lieliska iespēja izvērtēt
esošo sistēmu, to uzlabot un iespējams izveidot jaunu, efektīvu sistēmu un mehānismus darbam ar jaunatni pašvaldībā.

Jaunatnes likuma izpratnē darbs ar jaunatni ir uz jauniešiem orientēts plānotu praktisku pasākumu kopums, kas nodrošina jaunatnes politikas īstenošanu, jauniešu
vērtību veidošanos un vispārcilvēcisko vērtību nostiprināšanos. Darbā ar jaunatni piedalās jaunieši, jaunatnes darbinieki, jauniešu organizācijas un citas iesaistītās
puses. Darba ar jaunatni tēmu un pasākumu klāsts ir daudzveidīgs, tie skar dažādus jauniešu dzīves aspektus un situācijas.
Darbs ar jaunatni notiek jomās, kas neietilpst formālās izglītības programmās, un to veido dažādas brīvā laika aktivitātes, kuru pamatā ir neformālā izglītība un ikdienas izglītošana.
Saskaņā ar Jaunatnes likumu darbā ar jaunatni ir šādi pamatuzdevumi:

  • Atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un radošajai attīstībai.
  • Nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un 2 kompetences neformālās izglītības ceļā
  • Nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku.
  • Nodrošināt jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību.

Ar ieteikumiem var iepazīties šeit:

Pašvaldību ceļvedis

Tāpat LJP plāno kopā ar Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem tikties ar jaunizveidojamo pašvaldību komandām (vadību un jaunatnes jomas atbildīgajiem), lai sniegtu konsultācijas un padomus kvalitatīvai jaunatnes darba organizēšanai un tā nozīmei jaunajos novados. Šādas tikšanās reizes tiek plānotas pēc vēlēšanām, tomēr, ja kādai pašvaldībā tikšanās nepieciešama ātrāk, aicinām sazināties ar Latvijas Jaunatnes padomi, rakstot uz ljp@ljp.lv, lai vienotos par tikšanos ātrāk.

Rokasgrāmata izveidota un konsultācijas norisinās kā daļa no projekta “LJP 3.0” aktivitātēm, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.